infoaudit-iso.eu
+421 907 582 438
Poradenstvo a certifikácia ISO
Zaistíme všetko potrebné pre získanie certifikátov!

OHSAS 18001

Charakteristika špecifikácie

OHSAS 18001 je medzinárodne uznávana špecifikácia pre posudzovanie systému managementu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Základním princípom je identifikácia možných rizík na pracovisku a ich efektívne riadenie tak, aby bolo minimalizované možné poškodenie zdravia zamestnancov. Dôraz je kladený na prevenciu a predvídateľnosť nebezpečných situácii pre osoby pohybujúce sa na pracoviskách a to pri všetkých činnostiach spojených s fungovaním organizácie. Je koncipovaná tak, aby bola zlúčiteľná s normami ISO 9001 a ISO 14001 a aby ulahčila integráciu všetkých týchto troch systémov v jeden plne funkčný celok.

Komu je špecifikácia OHSAS 18001 určená

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je určený všetkým typom organizácii, ktoré majú v úmysle zamerať svoju pozornosť na zdravie svojich zamestnancov. Efektívne zavedený systém pomôže eliminovať, alebo minimalizovať riziká všetkých zainteresovaných strán. Naplnenie požiadaviek normy zaisťuje i plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a môže celkovo zvýšiť produktivitu práce z hľadiska prevencie vzniku pracovných úrazov a ochorení z povolania.

Medzi prínosy zavedeného systému patrí

  • Plnenie právnych požiadaviek v oblasti BOZP
  • Minimalizácia rizík
  • Obmedzenie výskytu chorôb z povolania a možných pracovných úrazov.
  • Zníženie nákladov súvisiacich s úrazmi na pracovisku.
  • Zlepšenie komunikácie so zamestnancami, verejnosťou a orgánmi štátnej správy.
  • Úspory na pokutách.

  Copyright © 2024 audit-iso.eu

Tvorba www stránok Winternet s.r.o.